Правила благоустрою та утримання території населених пунктів Брецької сільської ради (ПРОЕКТ)

Загальні положення.

 1.1.Правила благоустрою та утримання території  населених пунктів Брецької сільської ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, визначаються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою на території населених пунктів.

1.2.Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і містять загальнообов`язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного утримання та раціонального використання територій сіл, організації упорядкування і охорони об`єктів благоустрою, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

1.3.Правовою підставою Правил є закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи»,  «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря»,   Кодекс України про адміністративні правопорушення, інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

1.4.Учасниками правовідносин з питань благоустрою населених пунктів, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

1.5. Функцію координації діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в селі  здійснює сільський голова.

1.6. Рішення Брецької сільської ради та виконавчого комітету  щодо благоустрою сіл є обов’язковим для виконання розміщеними на території сіл підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

1.7.У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій сіл–  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

будівля– об’єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в установленому порядку земельній ділянці і призначений для задоволення відповідних потреб фізичної чи (або) юридичної особи;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

відходи– будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості  і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися  шляхом утилізації чи видалення;

відходи небезпечні– відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

відходи побутові– відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках ( тверді, великогабаритні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

відходи промислові– рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки;

відходи ремонтні– залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

відходи рідкі– побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

вулично-дорожня мережа– мережа вулиць, доріг загального користування,  проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок призначені для руху транспортних засобів і пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою  – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

захоронення відходів– остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів;

збирання відходів –діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення;

зелені насадження– деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території села;

об’єкт благоустрою – території загального користування – парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, огорожі вздовж центральних вулиць сіл, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території , а також інші території в межах села

поводження з відходами- дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форми та ін., що знаходяться на території села, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо;

суб’єкти благоустрою– органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території– використання її за призначенням відповідно до генерального плану села, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території села, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

1.8.Правила визначають механізм взаємодії учасників правовідносин з питань благоустрою на території населених пунктів, комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селі.

1.9.Виконання Правил суб’єктами благоустрою забезпечує створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців.

1.10.Об’єкти благоустрою повинні використовуватись та утримуватись відповідно до діючих архітектурно-будівельних та санітарних правил, екологічних вимог, вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил і інших законодавчих та нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

1.11.Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів з утримання території населених пунктів Майданецької сільської ради у належному стані, її санітарному очищенні, забезпеченні відповідного експлуатаційного стану об’єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів, а також раціональне використання інженерних споруд, забезпечення їх безперебійного функціонування. .

1.12.Правила є обов’язковими до виконання на всій території  Брецької сільської ради.

2.Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населеного пункту

2.1.Кожен громадянин села має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території села.

2.2.Відкритість та доступність до Правил  забезпечується шляхом їх опублікування в Інтернет мережі на сайті Брецької сільської ради http://brechrada.com.ua

2.3.Внесення змін до Правил проводиться в зв’язку зі змінами діючого законодавства, змінами організаційних засад благоустрою території та в тому ж порядку, що і прийняття даних Правил.

2.4.Внесення змін до Правил здійснюється сесією Брецької сільської ради в установленому законодавством порядку.

2.5.При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3.Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту

3.1.Органи самоорганізації населення (вуличні комітети) мають право:

3.1.1. Вносити в установленому порядку на розгляд сесії Брецької сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

3.1.2. Організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою села;

3.1.3. Здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

3.1.4. Інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою;

3.1.5. Вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

4.Порядок здійснення благоустрою та утримання  територій об’єктів благоустрою

4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

4.2.Відповідальність за  виконанням цих Правил покладається на громадян, фізичних осіб –підприємців, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території села.

4.3. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, вулиць, доріг, вуличного освітлення, огорожі, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування) виконуються за кошти сільського бюджету.

4.4.Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах власності або договору їх оренди, які не відносяться до комунальної  власності територіальної громади, утримуються в належному стані власником за його кошти, або уповноваженою власником особою.

4.5.Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником  або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

4.6.Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель та споруд проводиться власниками квартир.

4.7.Благоустрій присадибних ділянок,  на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані  в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Брецькою сільською радою.

5.Заходи з реалізації  Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Брецької сільської ради

Реалізація Правил благоустрою території населених пунктів здійснюється наступним чином:

5.1.Щорічно в плані соціально-економічного розвитку села визначаються заходи щодо розвитку мережі зовнішнього освітлення вулиць, влаштування парканів по центральній вулиці села, будівництва та  ремонту  доріг, озеленення територій на поточний рік.  В разі необхідності, може затверджуватися довгострокова Програма благоустрою території населених пунктів.

5.2.В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами та організаціями що розміщені на території села та громадянами, які на ній проживають.

5.3. В селі два рази на рік проводяться місячники санітарної очистки та благоустрою : весняний та осінній місячник. Під час місячників проводиться повна  очистка та благоустрій території сіл.

5.4.Для здійснення контролю за проходженням місячників виконкомом сільської  ради утворюються тимчасові робочі групи та затверджуються відповідні заходи.

5.5.Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, установ та організацій.

5.6.Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовника.

5.7.Благоустрій прибудинкової території  власника житлового буднику здійснюється за рахунок власника цього будинку, влаштування парканів по центральній вулиці села відповідно до графічної частини правил благоустрою населених пунктів.

5.8.Підприємства, установи, організації та мешканці села можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до цільового фонду сільської ради.

5.9.Відповідальність за виконання затверджених заходів благоустрою села в повному обсязі несуть виконавці  цих заходів.

6. Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населених пунктів.

6.1.Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населених пунктів  мають право:

6.1.1. Брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів і заходів з благоустрою їх територій;

вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводить до її нецільового використання;

6.1.2. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт  може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

6.1.3.вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції щодо поліпшення       благоустрою села.

6.2. Підприємства, організації та установи у сфері  благоустрою населених пунктів  зобов’язані:

6.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

6.2.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними об’єкти благоустрою та прилеглі території, проводити їх заміну, капітальний ремонт відповідно до затверджених правил благоустрою населених пунктів;

6.2.3. Усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

6.2.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

6.2.5. Відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

6.2.6. Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю   громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства.

7. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів.

7.1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

7.1.1. Користуватись об’єктами благоустрою;

7.1.2. Брати участь у обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

7.1.3. Вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

7.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населених пунктів та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

7.1.5. Брати участь у здійсненні заходів благоустрою, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

7.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

7.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою;

7.2. Громадяни у сфері благоустрою населених  пунктів  зобов’язані:

7.2.1. Утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, проводити заміну, капітальний ремонт огорожі центральних вулиць відповідно до затверджених правил благоустрою;

7.2.2. Дотримуватись правил благоустрою;

7.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою;

7.2.4.Проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару;

7.2.5. Своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

7.2.6. Своєчасно прибирати безхозні споруди, зруйновані житлові будинки, які непригодні для проживання, будівельне сміття, тощо.

7.2.6. Складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

7.2.7. Споруджувати туалети та зберігати гній на відстані не менше 25 метрів від джерел питної води;

7.2.8. Утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

7.2.9. На добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

7.3. Громадянам у сфері благоустрою населених  пунктів  забороняється:

7.3.1. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання тощо на території загального користування біля прибудинкової території;

7.3.2. Вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовленні з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

7.3.3. Засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

7.3.4. Псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

7.3.5. Порушувати (руйнувати або псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

7.3.6. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

7.3.7. Випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

7.3.8. Перекривати проїзд по вулицях шлагбаумами, огорожею або іншим способом.

7.3.9. Будувати перешкоди на проїзній частині вулиць села без спеціального дозволу.

7.3.10.Паркувати автотранспорт та  створювати перешкоди у  русі  транспорту по вулицях села.

7.3.11. Зводити любі споруди, виносити сміття в  охоронній зоні річок та  інших водних об’єктах села.

7.3.12. Проводити заміну, реконструкцію, капітальний ремонт огорожі центральної вулиці села відмінну від затверженої правилами благоустрою.

7.3.13. Вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

7.3.14. Здійснювати ремонт обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці)  на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

7.3.15. Здійснювати проїзд по асфальтному покриттю тракторів на гусеничному ходу;

7.3.16. Порушувати тишину на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

7.3.17. Порушувати права та законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

8. Організація утримання зелених насаджень на території населених пунктів.

8.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

8.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих  у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

8.3. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з «Порядком видалення дерев, кущів газонів і квітників у населених пунктах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045.

8.4.Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

8.4.1. На об’єктах комунальної власності – сільський голова,

8.4.2. На територіях підприємств, установ організацій, об’єктах здійснення підприємницької діяльності та прилеглих територіях – установи, організації , підприємства, приватні підприємці;

8.4.3. На приватних садибах і прилеглих територіях – їх власники або користувачі.

8.5. Негайне видалення пошкоджених  дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

8.6. Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населених пунктів Брецької сільської ради здійснюється тільки за умови погодження з виконавчим комітетом сільської ради.

8.7.Охорона зелених насаджень сіл Брецької сільської ради є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни села повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

9. Організація санітарного очищення території села.

9.1. Санітарне очищення територій села повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території  населених пунктів  та у місцях перебування людей за його межами  у встановленому законодавством порядку.

9.2. Збір та вивіз побутового сміття з індивідуальних господарств здійснюється їх  власниками за їх кошти у  зручній для них формі.

9.3. Сільський голова:

9.3.1. Організовує утримувати місця видалення відходів (сміттєзвалище, скотомогильники) згідно санітарних норм.

9.3.2.Забезпечує оформлення відповідних документів для законного функціонування місця  видалення  відходів;

9.3.3. Забезпечує розміщення урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримування їх в належному санітарно-технічному стані, згідно з санітарними нормами  і правилами.

9.4.Рідкі відходи що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

9.5.Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об’єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

9.6.Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

9.7.Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань 20 м.

9.8. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м.

9.9. На території масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 500 осіб. Забороняється будівництво громадських вбиралень, каналізованих на вигріб.

9.10. На всіх об’єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття. Урни обов’язково встановлюються в місцях зупинки громадського транспорту, громадські і житлові будівлі та споруди.

9.11. Чищення урн слід проводити систематично в міру їх наповнення. За утримання урн у чистоті відповідають підприємства, установи та організації, що здійснюють прибирання закріплених за ними територій.

9.12. Підприємства торгівлі здійснюють прибирання прилеглих територій у радіусі не менше 25 м та забезпечують зберігання і перевезення побутових відходів відповідно до вимог Санітарних норм.

10. Гігієнічні вимоги до облаштування кладовищ.

10.1. Розміри земельних ділянок, які відводяться під кладовищатрадиційного поховання, повинні мати площу з розрахунку 0,1 га. на 1 тис. чол. у сільській місцевості.

10.2. Місце знаходження кладовища та його розмір передбачаються генеральним планом розвитку населеного пункту; відведення земельної ділянки під кладовище, проекти улаштування нових кладовищ, розміщення і реконструкції діючих підлягають погодженню з районною державною санітарно-епідемічною службою.

10.3. Територія ділянки, відведеної під кладовище, не повинна піддаватись дії зсувів і обвалів, затоплюватися чи підтоплюватися талими, дощовими і паводковими водами та має характеризуватись легко аерованими ґрунтами. Ділянка повинна мати схил у протилежний бік від населеного пункту і відкритих водойм, які використовуються для господарсько-побутових потреб.

10.4.Максимальний рівень стояння ґрунтових вод від поверхні землі на ділянці має бути не менше 2-х метрів, якщо ґрунтові води знаходяться на рівні вище 2-х метрів від поверхні ґрунту, земельна ділянка повинна бути признана непридатною під кладовище.

10.5. Кладовище повинні бути розміщені поблизу місць розташування сіл.

10.6. При розташуванні кладовища вище населеного пункту стосовно потоку ґрунтових вод, які живлять джерела децентралізованого господарсько-питного водопостачання (колодязі, каптажі тощо) та у випадку гідрологічного зв’язку поверхні кладовища з водоносних горизонтом санітарно-захисна зона збільшується до 500 м.

11. Вимоги до водоохоронних зон водних об’єктів та питної води.

11.1. На території водоохоронних зон забороняється:

11.1.1. Використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

11.1.2. Влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ;

11.1.3. Скидання неочищених стічних вод;

11.1.4. В межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги;

11.1.5. Прибережна захисна смуга встановлюється по обидва береги річок та навколо водойм вздовж урізу води шириною:

– для  ставків площею понад З га – 50 м;

– для струмків і потічків, а також ставків площею менше – 25 м;

11.1.6. Рішенням виконавчого комітету сільської ради визначається перелік громадських криниць. Облаштування, утримання в  належному технічному та санітарному стані, дезінфекція громадських криниць проводиться за  кошти сільського бюджету

12. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів.

12.1. Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів Брецької сільської ралди, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і  споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

12.2. Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

12.3. Підприємства, установи і організації на умовах договору, укладеного з Майданецькою сільською радою, можуть здійснювати часткове фінансування закріпленої за ними  території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього  об’єкта благоустрою.

12.4. Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів Брецької сільської ради.

13. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

13.1. На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

13.1.1. Виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

13.1.2. Пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;

13.1.3 Вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

13.1.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

13.1.5.Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

13.1.6. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху, технічні перешкоди на дорозі (лежачи менти) без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

13.1.7. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

13.1.8. Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

13.1.9. Кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в урнах;

13.1.10. Замінювати огорожі центральної вулиці сіл відмінною від затвердженої правилами благоустрою, захаращувати придорожні території, а також балкони, лоджії та вікна, під’їзди будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають не естетичний вигляд  та архітектуру їх фасадів;

13.1.11. Наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

13.1.12. Самовільно підключатися до електромережі  зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

14. Контроль за дотриманням Правил благоустрою  на території  населених пунктів   Брецької сільської ради

14.1. Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою території населених  пунктів здійснюється Корюківською районною державною адміністрацією та санітарною епідеміологічною службою.

14.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території населених пунктів здійснює виконавчий комітет Брецької сільської  ради.

14.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою території  здійснюється шляхом:

14.3.1. Проведення перевірок територій;

14.3.2. Розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

14.3.3. Участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Майданецької сільської ради;

14.3.4. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

14.4. Громадський контроль у сфері благоустрою території здійснюється комісією з питань благоустрою населених пунктів Брецької сільської ради та  іншими громадськими організаціями, які залучаються до:

14.4.1. Проведення спільно з державними контролюючими органами рейдів та   перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

14.4.2. Складання актів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів та подання їх на розгляд виконавчого комітету сільської ради та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності у  відповідності до закону;

15. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населених пунктів

15.1. До відповідальності  за порушення  цих Правил у сфері благоустрою населених пунктів, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

15.1.1. Порушенні Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Брецької сільської ради (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

15.1.2.Знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

15.1.3. Порушенні правил утримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

15.1.4. Порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

15.1.5. Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

15.1.6. Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.

15.1.7. Порушення вимог  підпунктів 7.3.1. – 7.3.16 цих Правил.

15.2. Притягнення осіб, винних у  порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів,  до відповідальності,  передбаченої законом,   не  звільняє  їх  від  обов’язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.